Locations

Chine – Urumqi

Wei Hong
Address of Room 2007 Haowei 
 No.895 South Beijing Road
 Xinjiang,

Room 2007 Haowei No.895 South Beijing Road Xinjiang,

Urumqi, 830010

People's Republic of China