Locations

China – Urumqi

Wei Hong

Room 2007 Haowei No.895 South Beijing Road Xinjiang,

Urumqi, 830010

People's Republic of China