Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van EXSIF Worldwide, Inc. (hierna te noemen “EXSIF”) Uw toegang tot deze website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen “de Voorwaarden” of “deze Voorwaarden”), samen met alle kennisgevingen, disclaimers en andere voorwaarden of verklaringen op deze Site. Door deze Site te gebruiken gaat u akkoord met deze Voorwaarden. EXSIF kan deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen, aanpassen of aanpassen. Wijzigingen van de Voorwaarden worden onmiddellijk van kracht en elk volgend gebruik door u van de Site houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Inhoud

Deze Site bevat informatie verstrekt door EXSIF, informatie verstrekt door derden en links naar andere websites beheerd door derden. EXSIF geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van het materiaal op deze Site. Voor zover wettelijk toegestaan sluit EXSIF alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die u lijdt door gebruik van of toegang tot deze Site, of door uw vertrouwen op informatie op deze Site. Voor zover de aansprakelijkheid van EXSIF niet wettelijk kan worden uitgesloten, is die aansprakelijkheid beperkt, naar keuze van EXSIF en voor zover de wet dat toestaat, tot het opnieuw leveren van het materiaal op deze site of een deel ervan aan u, of tot de kosten van het opnieuw leveren van het materiaal op deze site of een deel ervan aan u.

Gegevensverzameling

Onze site gebruikt een online contactformulier voor bezoekers om aanvullende informatie over onze diensten en producten aan te vragen. Alle informatie die via ons online formulier wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt om te reageren op verzoeken van bezoekers. Wij verkopen de informatie van onze bezoekers niet aan andere bedrijven. EXSIF gebruikt analytische code uitsluitend om het verkeer op de site en de activiteit van zoekmachines te volgen. Deze informatie wordt niet verkocht of gedeeld met andere bedrijven, en wordt gebruikt om website-aanpassingen te formuleren voor een betere online ervaring voor onze bezoekers.

E-mail

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt voor onze mailinglijst, kan EXSIF periodiek promotionele e-mails naar onze klanten sturen. Als u geen e-mailinformatie van EXSIF wenst te ontvangen, klik dan op de link “uitschrijven” onderaan onze promotionele e-mails (of) stuur een e-mail naar: contact@exsifww.com (of) schrijf ons op onderstaand adres.

Intellectueel eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op deze Site, bezit EXSIF het auteursrecht op de inhoud van deze Site. Behalve waar nodig voor het bekijken van de inhoud op uw browser, of zoals toegestaan onder de Copyright Act 1968 of andere toepasselijke wetten of deze Voorwaarden, mag geen informatie op deze Site worden gereproduceerd, aangepast, geüpload naar een derde partij, gekoppeld aan, ingelijst, in het openbaar uitgevoerd, gecommuniceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm dan ook zonder de specifieke schriftelijke toestemming van EXSIF. Op deze Site staan verschillende merken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op deze Site, is EXSIF de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van alle handelsmerken die op deze Site voorkomen. Ongeoorloofd gebruik van een handelsmerk op deze Site maakt inbreuk op de exclusieve rechten van de eigenaar van dat handelsmerk en maakt u aansprakelijk voor vervolging.

Links

Indien u deze Site verlaat om verbinding te maken met de website van een derde, via een link op deze Site, doet u dit geheel op eigen risico. De inhoud van de website van de derde waarnaar u linkt, is niet door EXSIF geproduceerd, gecontroleerd of op juistheid gecontroleerd. EXSIF is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door eventuele defecten, weglatingen of vertragingen in de diensten, informatie of andere inhoud die op een website van een derde wordt aangeboden, ongeacht of dit vermeende, daadwerkelijke, directe, indirecte, gevolgschade of andere schade betreft. EXSIF geeft geen verklaringen en garanties met betrekking tot, en is niet aansprakelijk voor, elektronische inhoud die door derden wordt geleverd.

Ander verlies of schade

U gaat ermee akkoord deze Site geheel op eigen risico te gebruiken. EXSIF is niet aansprakelijk voor verlies of schade door welke oorzaak dan ook (inclusief nalatigheid) aan u of uw systeem veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van de Website of uw koppeling van de Website naar de website van een derde. U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om uw systeem te beschermen tegen virussen of andere storingen.

Vertrouwelijke informatie

EXSIF kan u, naar eigen goeddunken, toegang verlenen tot delen van deze site die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek (EXSIF EDOCS/Customer Connect Client Portal en EXSIF’s Tank Leasing System, beter bekend als TLS), via een uniek wachtwoord of ander beveiligingsmiddel dat u door EXSIF wordt verstrekt. Het EXSIF EDOCS/Customer Connect Client Portal en TLS bevatten informatie over EXSIF of andere derden die commercieel gevoelig en strikt vertrouwelijk is.

U gaat ermee akkoord dat elke toegang tot het EXSIF Intranet afhankelijk is van het feit dat u te allen tijde alle informatie die u op het EXSIF Intranet raadpleegt, strikt vertrouwelijk houdt. U mag deze informatie alleen gebruiken en bekendmaken aan andere personen of organisaties en voor het doel waarvoor EXSIF u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

U zult uw unieke wachtwoord of een ander door EXSIF verstrekt beveiligingsmiddel, noch het feit dat u toegang hebt tot het EXSIF Intranet aan derden bekendmaken, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebt gekregen van EXSIF.

U erkent en stemt ermee in dat indien u een van uw verplichtingen met betrekking tot het EXSIF EDOCS/Customer Connect Client Portal en TLS schendt, dit EXSIF of andere derden financieel of ander verlies en schade zou berokkenen, en EXSIF of een andere getroffen derde het recht heeft onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen (met inbegrip van het aanspannen van een procedure voor een voorlopige voorziening) om haar belangen te beschermen, en dat u aansprakelijk bent voor schadevergoeding, plus alle kosten en uitgaven (met inbegrip van alle juridische kosten en verschotten op basis van volledige schadeloosstelling) die als gevolg van uw gedrag zijn ontstaan.

Andere voorwaarden

Deze Voorwaarden en deze Site worden beheerst door het geldende recht in de staat New York, V.S. en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat New York, V.S. en de rechtbanken van beroep daarvan, voor de beslechting van geschillen betreffende de Voorwaarden of deze Site. Indien bij gerechtelijke interpretatie of constructie wordt vastgesteld dat een bepaling van de Voorwaarden bij wet verboden of beperkt is, zal een dergelijke bepaling ongeldig zijn in de mate van dat verbod of die beperking, zonder de overige bepalingen van de Voorwaarden ongeldig te maken. Daartoe zijn de bepalingen van de Voorwaarden scheidbaar. Alle rechten die EXSIF onder deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk verleent, zijn voorbehouden aan EXSIF.


Neem contact op met

EXSIF Worldwide, Inc.
2700 Westchester Avenue
Suite 400
Purchase, NY 10577
Telefoon: +1 914-848-4200

Neem contact met ons op

Copyright EXSIF Worldwide, Inc.- alle rechten voorbehouden.2022